И-9
И-9
И-9

И-9

Изработване на подробен устройствен план (ПУП-ПРЗ) и ТИП по всички части за жилищна сграда в кв. 9 по плана на ж.к. Изгрев, гр. Бургас.

В пет етажа са решени гаражи и апартаменти съгласно желанието на инвеститора - компактни жилища с една или две спални. Изработени са проекти по всички части, включително за ПБЗ и ПУСО (план за безопасност и здраве и план за управление и събиране на отпадъците), необходими за издаване на разрешение за строеж и откриване на строителна площадка за сградата.

Проектите са приключени през пролетта на 2021 г. и са предадени на инвеститора. Очаква се строителството да приключи през 2022 година.


This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website