ПГКПИ
ПГКПИ

ПГКПИ

Център за високи постижения към ПГКПИ- Бургас - учебен корпус, общежитие и многофункционална зала.

Сградата е с две обособени зони - зона за обучение и зона за обитаване - с обща надземна РЗП от 1840 кв.м.

Зоната за обучение съдържа многофункционална зала, помещения за провеждане на занятия, както и прилежащи обслужващи помещения - санитарни възли, бюфет и други. В зоната за обитаване в надземните етажи са решени дневна и занималня за ученици, малък кухненски офис, както и помещения за обитаване от един или двама обитатели. В сутерена се намират нужните обслужващи помещения - инсталационни, домакински, складове.

Проектите са предадени на възложителя, съгласувани са с контролните органи и е издадено разрешение за строеж през лятото на 2023 година, като се очаква строителството да започне след провеждане на съответните процедури по ЗОП за избор на изпълнител за фазата на СМР.


This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website