Дева Мария
Дева Мария
Дева Мария
Дева Мария
Дева Мария

Дева Мария

Изменение на ПУП, РУП и ТИП за нов корпус на университетска многопрофилна болница за активно лечение „Дева Мария“ в УПИ IX-1100, кв. 7, по плана на кв. Ветрен, град Бургас, oбщина Бургас - съвместен проект на КАБАНО и арх. Св. Спасов - ФОР РАЙС.

Сградата е функционално разделена по вертикала на пет зони, подредени по височина както следва: диагностично – консултативен блок, лечение на болни, учебна дейност, администрация и хранене. Сградата е тринадесететажна и се състои от две подземни нива, приземно ниво (партер) и дванадесет надземни нива. Двете подземни нива са предвидени за лъчелечение и стопански функции. В приземния етаж е развит диагностично – консултативен блок с лекарски кабинети. На първия етаж е отделението по гастроентерология. На втори етаж: отделение по съдова хирургия. На трети етаж: детско отделение. На четвърти етаж е развито операционното отделение. На пети и шести етаж: онкология. На седми етаж: урология и лаборатории. На осми етаж: гинекология. На девети етаж: неврология. На десети етаж: учебна дейност. На единадесети етаж: администрация. На дванадесети етаж: хранене.

Съгласно НАРЕДБА № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания за сградата са осигурени достъпни входове към партерния етаж на новия корпус от достъпен тротоар в урбанизираната територия, от достъпен паркинг към болницата и от достъпна вътрешна връзка от съществуващата сграда.

За сградата са осигурени 52 броя паркоместа, като от тях 6 броя са за ЕПС и 6 броя (10 %) отговарят на условията за достъпност.

Първа копка на сградата е направена на 24.11.2021 г., като се очаква строителството да завърши в срок от 24 месеца.


This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website