Обществени

Осъзнаваме огромната отговорност в това да създадеш обществено пространство. И я носим с гордост. В портфолиото ни ще откриете разнообразие от медицински заведения, ресторанти, магазини, офиси и бензиностанции. Всеки такъв проект приемаме като предизвикателство и възможност отново да докажем своите възможности и професионализъм. Да работим в тясна връзка с клиентите си. Да вземем предвид всяка специфика на бизнеса им. Да приложим точните проектни и строителни решения. Да предложим правилните материали за оптимална ефективност и опазване на околната среда. Да създаваме с мисъл за обществото и планетата. Това е най-красивата част от нашата работа.

Устройствено планиране
Изготвяме подробни и работни устройствени планове с мисъл, защото познаваме нормативната уредба в дълбочина, а зад гърба ни стои сериозен опит. В компетенцията ни са всички градоустройствени процедури, които изясняват застроителните параметри и предхождат инвестиционното планиране и проектиране.

Проектиране и инженеринг
Да ви спестяваме време и усилия. Да съобразяваме всяко свое действие с нуждите и изискванията на вашия бизнес. Да ви предоставяме безупречно качество, експертиза и контрол на всеки етап от реализацията на проекта. Да ви водим през лабиринта от административни процедури и изисквания. Това е ролята на нашия бизнес, когато работи за вашия.

 • МДАЛДБ "Св. Анастасия"
  Технически и работен проект на МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ "СВ. АНАСТАСИЯ", гр. Бургас. Новата сграда за здравни нужди е разположена в североизточната част на УПИ "За здравни нужди" в кв. 4А по плана на ж.к. "Зорница", гр. Бургас. През площадката преминаваха съществуващи мрежи на техническата инфраструктура, обслужващи съществуващите в УПИ сгради, като за същите бяха изготвени инвестиционни проекти, и след издаденото разрешение за строеж бяха реконструирани извън застроителните граници на новата сграда. В девет нива - едно сутеренно, едно полу-сутеренно и седем надземни, с обща площ около 28000 кв.м. - са решени стопански блок, клиника по образна диагностика, спешно отделение, отделение по физикална и рехабилитационна медицина, дневен център по психиатрия, инфекциозно отделение, диагностично-консултативен блок, отделение по анестезиология и интензивно лечение, отделение по клинична алергология, клиника по пневмология и фтизиатрия, клиника по детска хирургия - хирургия, ортопедия и травматология, отделение по очни болести, отделение по ушно-гърлени болести, клиника по педиатрия, нефрология и хемодиализа, кардиология, ендокринология и болести на обмяната, отделение по клинична хематология и онкология, лаборатории, зони за обучение, администрация, както и всички други нужни помещения за нормалното функциониране на УМБАЛ, съгласно нормативната уредба. В съответствие с проекта по част "Технологична", в сградата са предвидени 8 самостоятелни входа за пациенти, придружители, персонал и обслужване. До всички функционални зони са осигурени достъпни маршрути. В сградата е предвидено изпълнение на "пневматична поща" за транспортиране на документация и проби между отделенията. Вертикалната комуникация е обезпечена с четири стълбищни клетки и единадесет асансьора. Фасадите на сградата играят важна роля по няколко критерия за проектиране: визуална връзка между интериора и екстериора, ниво на естествена светлина, контрол на слънчево облъчване, акустична изолация, възможност за усамотяване, въздействие върху крайния архитектурен образ на сградата. Същите са проектирани с цел създаване на сграда, препращаща към детското въображение, с обемно заоблените ъгли и цветното решение. Резултатът е постигането на архитектурен образ на представително, елегантно и приветливо здравно заведение, видимо проектирано за деца. С проектното решение е обърнато съществено внимание и на организацията на обслужване и благоустрояването на терена около сградата - с елементи на озеленяването и благоустрояването е създаден интимитет на средата и оптимални възможности за почивка на двора, или в обособени зони на покривите на сградата. За сградата е издадено разрешение за строеж на 09.01.2024 г., като се очаква строителството да приключи през 2025 година.
 • ППМГ и ПГРЕ - гр. Бургас
  Работен инвестиционен проект (РИП) по всички части, включително интериор, за нов учебен корпус в двора на гимназия "Г.С.Раковски", дом на ПГРЕ "Г.С.Раковски" и ППМГ "акад. Н. Обрешков", в УПИ I, кв. 130 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас. В РЗП от близо 4500 кв.м. са решени нужните на училищата помещения, с цел преминаване от двусменен режим на двете училища в едносменен, съгласно утвърденото задание на възложителя - Община Бургас. На партерно ниво се разполагат централното входно пространство, бюфет, зала за събития - аудитория, две класни стаи и обслужващи помещения. На втори, трети и четвърти етаж са решени учителска стая, класни стаи (32 броя), компютърни зали (4 броя) и мултифункционални кътове за почивка и комуникации, както и необходимите по наредба санитарни възли. Класните стаи и кабинетите ще бъдат оборудвани с индивидуални работни места за всеки ученик, като е осигурена възможност за модулно групиране и разместване на работните маси и организиране на различни сценарии за провеждане на учебните занимания. Фасадните работи са съобразени в съответствие с фасадното решение на съществуващата сграда на басейна и спортните зали в близост - в RAL 9001, RAL8025, RAL 7035 и RAL 1021 - с фасадна обшивка от алуминиеви ламели, окачена стъклена фасада, както и с декоративно вертикално озеленяване в кашпи и демонтируеми осветителни тела с декоративни елементи с мотиви математически, биологически и чужди езици. Проектът е съобразен изцяло с действащата наредба за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията, в сила от 13.3.2021 г. Проектът е съгласуван с всички контролни органи и има издадено разрешение за строеж, като очакваме строителството да започне в близко бъдеще, след осигуряване на финансиране и провеждане на процедура по ОП от Община Бургас.
 • "BMW" шоурум и сервиз
  Цялостно проектиране на Автоцентър с шоурум и складова база на Бова Кар ЕООД - официален представител на BMW в гр. Бургас. Съгласно действащ ПУП-ПРЗ, в имота е предвидена застройка с височина на корниза до 21.00 м., отредена "За автоцентър с шоурум и складова база". Сградата се състои от сутерен и два надземни етажа, като общата разгъната застроена площ е 4300 кв.м. Проектът по част Архитектурна е изготвен съгласно последните тенденции във фирмения дизайн на BMW, като всеки детайл е изпълнен съгласно високите изисквания на компанията. Сградата се състои от Сутерен с разположен в него автомобилен склад и автомивка, I-ви етаж с търговска зала, сервизни помещения, складови помещения и други и II-ри етаж, в който са разположени офиси. Архитектура и проекти по всички инженерни части са изготвени и съгласувани в началото на 2014 г., след което е издадено разрешение за строеж, а сградата е въведена в експлоатация през есента на 2015 г.
 • Дева Мария
  Изменение на ПУП, РУП и ТИП за нов корпус на университетска многопрофилна болница за активно лечение „Дева Мария“ в УПИ IX-1100, кв. 7, по плана на кв. Ветрен, град Бургас, oбщина Бургас - съвместен проект на КАБАНО и арх. Св. Спасов - ФОР РАЙС. Сградата е функционално разделена по вертикала на пет зони, подредени по височина както следва: диагностично – консултативен блок, лечение на болни, учебна дейност, администрация и хранене. Сградата е тринадесететажна и се състои от две подземни нива, приземно ниво (партер) и дванадесет надземни нива. Двете подземни нива са предвидени за лъчелечение и стопански функции. В приземния етаж е развит диагностично – консултативен блок с лекарски кабинети. На първия етаж е отделението по гастроентерология. На втори етаж: отделение по съдова хирургия. На трети етаж: детско отделение. На четвърти етаж е развито операционното отделение. На пети и шести етаж: онкология. На седми етаж: урология и лаборатории. На осми етаж: гинекология. На девети етаж: неврология. На десети етаж: учебна дейност. На единадесети етаж: администрация. На дванадесети етаж: хранене. Съгласно НАРЕДБА № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания за сградата са осигурени достъпни входове към партерния етаж на новия корпус от достъпен тротоар в урбанизираната територия, от достъпен паркинг към болницата и от достъпна вътрешна връзка от съществуващата сграда. За сградата са осигурени 52 броя паркоместа, като от тях 6 броя са за ЕПС и 6 броя (10 %) отговарят на условията за достъпност. Първа копка на сградата е направена на 24.11.2021 г., като се очаква строителството да завърши в срок от 24 месеца.
 • Бизнес хотел Авеню
  Конферентен и бизнес център с хотел и подземен гараж, на бул. "Транспортна", гр. Бургас. Сградата от III Категория съгласно Наредба №1 за видовете строежи, е разположена между хотел "Авеню" и хипермаркет "Технополис", а нейната РЗП от над 10 000 кв.м. е реализирана като три тела - тяло "А", "Б" и "В", разделени конструктивно с деформационни фуги. Застройката е свободностояща, с кота корниз 21.00 м. Тяло "А" е отредено предимно за хотелска част, с обособени 40 стаи, 4 от които за хора с увреждания, и 17 апартамента. В него са разположени още фитнес и спа център, заведение за хранене и банков офис. Тяло "Б" е изцяло офисни и търговски площи, в него се намират и три конферентни зали за 46-48 места. Тяло "В" е изцяло предвидено като подземен паркинг под нивото на двора. Общо в УПИ са осигурени 102 паркоместа, от които 4 броя - достъпни за хора с увреждания. Изработили сме проекти по всички части, които сме съгласували със заинтересованите дружества и служби - ЕВН, ВИК, РИОСВ, РД ПБЗН и други. Очакваме строителството на обекта да започне през есента на 2017 година и да продължи около 12-18 месеца.
 • гр. Ловеч
  Предложението, с което участваме в конкурс на гр. Ловеч, за преустройство на терена на бившата казарма в централна градска част на града.
 • La Mar
  Цялостно проектиране на апартаментен хотел с подземен паркинг в кв. Сарафово, гр. Бургас обща застроена площ над 4300 кв.м, с водещ проектант арх. Анна Карагьозова. В четириетажната сграда в средиземноморски стил са решени двустайни и тристайни апартаменти с разнообразни разпределения. Обектите на партерно ниво са с прилежащо дворно място, отделено с ажурна ограда от общото пространство. Обърнато е внимание на панорамната гледка към залива и сезонността на ползване на сградата. В двора е разположен голям басейн, както и детски такъв. Устроена е за ползване и детска площадка, както и шатри с маси към ресторант "La Mar", който се намира в същия УПИ. Конструкцията е безгредова. Изпълнени са всички изисквания на нормативната уредба за сгради с предназначение "Апартаментен хотел", относно достъпна среда, пожарни норми и други, като паркирането е изцяло осигурено в сутерена, съгласно Наредба №2. Проектите са предадени на инвеститора през м. Юни, 2018 г., като се очаква строителството да започне през зимата на 2018 г.
 • Лукойл - бул. Т. Александров
  Изменение на ПУП-ПРЗ и ТИП по всички части за обект "Бензиностанция и газстанция Лукойл, автосервиз и пункт за ГТП", на бул. Тодор Александров, в ПИ 07079.659.432, кв. Победа, гр. Бургас. В поземления имот е ситуирана обслужваща търговска сграда, съгласно изискванията на фирмения дизайн на ЛУКОЙЛ, както и 12 бензиноколонки, разположени под козирка. Съществуваща сграда е преустроена в автосервизен център, като към нея е проектирана пристройка за обособяване на пункт за годишни технически прегледи. Обектът е въведен в експлоатация през 2017 година.
 • Елтрак
  Цялостно проектиране на шоурум и сервизен център на Елтрак - CAT - България, 2015 г., с ръководител арх. Пламен Василев. Сградата е с РЗП 1176 кв.м., в която са разположени търговска зала, офиси, складове, сервизна зона, автомивка и технически помещения. Конструкцията е стоманобетонна, а външните стени са решени с алуминиеви панели с топлоизолация и структурно остъкляване. Строителството ще започне през есента на 2017 година, а сградата ще бъде въведена за експлоатация през 2018 година.
 • Авеню 2 - рецепция
  Интериорен проект на фоайе на новопроектиран хотел в гр. Бургас, 2017 г.
 • Съдебна палата - Пазарджик
  Конкурсно предложение за участие в ОП за изграждане на нова съдебна сграда на нуждите на Административен съд и районна и окръжна прокуратури, в гр. Пазарджик. Изработен е идеен архитектурен проект с визуализация, като са съобразени изискванията на Възложителя, съгласно документацията за обществената поръчка. Сградата е с площ от 2335 кв.м., от които 1800 кв.м. надземно строителство и 535 кв.м. сутерен - подземен паркинг.
 • "АнноЗеро" офис
  "Офисът, в който да ходиш по чехли" - проектиран от и за ексклузивния ни бранд AnnoZero и изпълнен от Кабано през 2013 г. - на партерно ниво, на главна пешеходна улица в гр. Бургас. Изцяло проектиран с целта офисът да бъде втори дом, да те предразполага да изиграеш партия шах, или да прочетеш две страници от любима книга в почивката си.
 • ГТП "ЕМИ"
  Цялостно проектиране на пункт за ГТП, авторемонтно хале и пристройка на магазин за авточасти към съществуващ автосервиз в УПИ IX-17, кв. 3, ПЗ "Север", гр. Бургас. Проектът предвижда изграждане на три нови обекта в УПИ, с обща РЗП около 920 кв.м. Изготвени са проекти по всички части - Архитектурна, СК, ЕЛ, ВиК, ЕЕ, ОВК, ПБЗ, ПБ, Геология, Геодезия, ПУСО, които са предадени на инвеститора в края на м. юли, 2019 г.
 • "Звездичка арена"
  Тренировъчна база за детски футболен клуб "Звездичка" Бургас - дарение на клуба, цялостен проект - 2014 г.
 • Motor Vision
  Архитектура и проекти по всички инженерни части, включително съгласуване на документацията, 2011 г. Обектът е въведен в експлоатация през 2012 година. Снимките са на вече завършената сграда, която се състои от сервизни клетки, автомивка, офис, кафене и пункт за годишни технически прегледи.
 • Авеню Парк
  Цялостно проектиране на кoмплекс от затворен тип Avenue Park, включващ хотел, СПА Център, открит и закрит басейн и апартаментна част, както и многобройни удобства - подземно паркиране, автомивка, магазини, спортни зали, тенис кортове, ресторант, банков офис и други. Желанието на екипа ни бе създаването на една съвременна визия, при съобразяване с новите потребности на обитаване. Общата застроена площ е над 20 000 кв.м. Водещ проектант е арх. Анна Карагьозова. Композиционно съществуващ високоволтов далекопровод разделя имота на две зони, в които е възможно строителството. В предната част – към улицата - се предвижда ситуирането на хотел с ресторант и открит басейн, а във вътрешната половина – апартаментен комплекс в паркова среда. Формите на двете застройки са Г-образни, така че да защитават от североизточните ветрове, характерни за района. В защитената част на хотела и ресторанта е разположен открития басейн с места за шезлонги и романтични шатри за почивка, а във вътрешната част на апартхотела, се композира парк в пeйзажен стил с обилна дървесна растителност и много кътове за отдих и спорт. Проектът предлага композиция от две сгради с изчистени, компактни и обобщени обеми, с минималистичен детайл. Фасадното и цветовото оформление на сградата подчертава тектониката им. Комбинацията от бяло и антрацитносиво, стъкло и дървесен фладер са в хармонично единство. Търсен е спокоен силует, чисти обеми и стилово съответствие на двете застройки. На ниво -1 (сутерен) са разположени СПА-център са проектирани вътрешен басейн, детски басейн, парна баня, арома парна баня, арома сауна, финландска сауна, СПА капсула, баня офуро, стая за релакс солна стая, солна сауна. Предвидени са още VIP-стаи и помещение с луга. Приемното фоайе на хотела ще включва рецепция, два офиса, лоби, помещение за банков офис, санитарни помещения в това число и за хора в неравностойно положение, обслужващи помещения. Предвидена е и топла връзка към ресторанта, който ще е позициониран на партерното ниво. В хотела са предвидени общо 48 бр. самостоятелни стаи и апартаменти, а в апартхотела – 78 бр. апартаменти с разнообразни разпределения. На подходящи места в партерно ниво са разположени жилища на два етажа тип "мезонет", с прилежащи градини, отделени с жив плет от вътрешния парк на комплекса. Подземният паркинг с ще разполага с общо 125 бр. паркоместа. Всички евакуационни и пожарни изисквания за достъп са съобразени с изискванията. Конструкцията на сградата е монолитна, скелетно безгредова с тухлени неносещи стени. Предвидена е външна топлоизолационна система от 10 см. EPS, външна мазилка, камък и HPL. Външните и вътрешните преградни стени се изграждат от тухлена зидария с дебелина съответно 25 см и 12 см с тухли Wienerberger. Сградата е съобразена с всички изисквания за енергийна ефективност. Дизайнът и архитектурата са приключени през м. Ноември, 2017 година, а работата по инженерните специалности продължава. Очакваме строителството да започне през пролетта на 2018 година.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website