ВХТИ ПАРК
ВХТИ ПАРК
ВХТИ ПАРК
ВХТИ ПАРК
ВХТИ ПАРК

ВХТИ ПАРК

Изменение на ПУП-ПРЗ и цялостно проектиране и дизайн на комплекс от сгради със смесено предназначение в гр. Бургас.

Територията, в която е разположен имотът, в последните няколко години съществено променя облика си. От територия с предимно производствени функции, тя се превръща в съвременна, със смесени фунции. Преструктурирането ѝ е заложено като основна задача още преди 10 години с приемането на ОУП на гр.Бургас.

Сградите в комплекса, в съответствие с предвижданията на приетия ни проект за подробен устройствен план, са с височина до корниза до 21 м, като се състоят осем етажа, с разположени в тях разнообразни по вид и площ обекти, разделени в три отделни тела, с общо ползване на сутерена. Същите са обозначени като Тяло А, Тяло Б и Тяло В, в посока от запад на изток. Общата РЗП по всички нива е 15750 кв.м.

Идейната фаза на проекта е завършена през зимата на 2021/2022 г., а техническата ще бъде приключена в края на м. Април, като очакваме строителството да започне през лятото и да завърши в рамките на две години.


This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website